MÁNG ĐÈN CHỐNG THẤM - PARAGON - MINH QUANG PHÁT ( TỔNG KHO PHÂN PHỐI THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG PARAGON )

MÁNG ĐÈN CHỐNG THẤM -

MÁNG ĐÈN CHỐNG THẤM

PIFK218L20 - MÁNG ĐÈN LED CHỐNG THẤM, CHỐNG BỤI PARAGON

PIFK218L20 - MÁNG ĐÈN LED CHỐNG THẤM, CHỐNG BỤI PARAGON

PIFK218L20 - MÁNG ĐÈN LED CHỐNG THẤM, CHỐNG BỤI PARAGON

Công xuất: 2x18W
IP65
Bảo hành:

Máng đèn: 1 năm
Bóng đèn LED: 3 nămPIFK218 - MÁNG ĐÈN CHỐNG THẤM, CHỐNG BỤI PARAGON

PIFK218 - MÁNG ĐÈN CHỐNG THẤM, CHỐNG BỤI PARAGON

PIFK218 - MÁNG ĐÈN CHỐNG THẤM, CHỐNG BỤI PARAGON
 
- Bao gồm: chấn lưu điện tử + bóng
PIFK118L10 - MÁNG ĐÈN LED CHỐNG THẤM, CHỐNG BỤI PARAGON

PIFK118L10 - MÁNG ĐÈN LED CHỐNG THẤM, CHỐNG BỤI PARAGON

PIFK118L10 - MÁNG ĐÈN LED CHỐNG THẤM, CHỐNG BỤI PARAGON

Công xuất: 1x10W
IP65
Bảo hành:

Máng đèn: 1 năm
Bóng đèn LED: 3 nămPIFK118 - MÁNG ĐÈN CHỐNG THẤM, CHỐNG BỤI PARAGON

PIFK118 - MÁNG ĐÈN CHỐNG THẤM, CHỐNG BỤI PARAGON

PIFK118 - MÁNG ĐÈN CHỐNG THẤM, CHỐNG BỤI PARAGON
 
- Bao gồm: chấn lưu điện tử + bóng
PIFK236L36 - MÁNG ĐÈN LED CHỐNG THẤM, CHỐNG BỤI PARAGON

PIFK236L36 - MÁNG ĐÈN LED CHỐNG THẤM, CHỐNG BỤI PARAGON

PIFK236L36 - MÁNG ĐÈN LED CHỐNG THẤM, CHỐNG BỤI PARAGON

Công xuất: 2x18W
IP65
Bảo hành:

Máng đèn: 1 năm
Bóng đèn LED: 3 nămPIFK236 - MÁNG ĐÈN CHỐNG THẤM, CHỐNG BỤI PARAGON

PIFK236 - MÁNG ĐÈN CHỐNG THẤM, CHỐNG BỤI PARAGON

PIFK136 - MÁNG ĐÈN CHỐNG THẤM, CHỐNG BỤI PARAGON
 
- Bao gồm: chấn lưu điện tử + bóng
PIFK136 - MÁNG ĐÈN CHỐNG THẤM, CHỐNG BỤI PARAGON

PIFK136 - MÁNG ĐÈN CHỐNG THẤM, CHỐNG BỤI PARAGON

PIFK136 - MÁNG ĐÈN CHỐNG THẤM, CHỐNG BỤI PARAGON
 
- Bao gồm: chấn lưu điện tử + bóng
PIFK136L18 - MÁNG ĐÈN LED CHỐNG THẤM, CHỐNG BỤI PARAGON

PIFK136L18 - MÁNG ĐÈN LED CHỐNG THẤM, CHỐNG BỤI PARAGON

PIFK136L18 - MÁNG ĐÈN LED CHỐNG THẤM, CHỐNG BỤI PARAGON
 

Công xuất: 1x18W
IP65
Bảo hành:

Máng đèn: 1 năm
Bóng đèn LED: 3 nămPIFI218 - MÁNG ĐÈN CHỐNG THẤM PARAGON ( LOẠI B )

PIFI218 - MÁNG ĐÈN CHỐNG THẤM PARAGON ( LOẠI B )

PIFI218 - MÁNG ĐÈN CHỐNG THẤM PARAGON ( LOẠI B )
 
- Bao gồm : Máng + Tăng phô điện tử + 1 bóng huỳnh quang Paragon
​PIFI218 - MÁNG ĐÈN LED CHỐNG THẤM PARAGON ( LOẠI B )

​PIFI218 - MÁNG ĐÈN LED CHỐNG THẤM PARAGON ( LOẠI B )

​PIFI218 - MÁNG ĐÈN LED CHỐNG THẤM PARAGON ( LOẠI B )

Công xuất: 2x10w
IP65
Bảo hành:

Máng đèn: 1 năm
Bóng đèn LED: 3 nămPIFI118 - MÁNG ĐÈN CHỐNG THẤM PARAGON ( LOẠI B )

PIFI118 - MÁNG ĐÈN CHỐNG THẤM PARAGON ( LOẠI B )

PIFI118 - MÁNG ĐÈN CHỐNG THẤM PARAGON ( LOẠI B )
 
- Bao gồm : Máng + Tăng phô điện tử + 1 bóng huỳnh quang Paragon
PIFI118L10 - MÁNG ĐÈN LED CHỐNG THẤM PARAGON ( LOẠI B )

PIFI118L10 - MÁNG ĐÈN LED CHỐNG THẤM PARAGON ( LOẠI B )

PIFI118L10 - MÁNG ĐÈN LED CHỐNG THẤM PARAGON ( LOẠI B )

Công xuất: 1x10w
IP65
Bảo hành:

Máng đèn: 1 năm
Bóng đèn LED: 3 nămPIFI236 - MÁNG ĐÈN CHỐNG THẤM PARAGON ( LOẠI B )

PIFI236 - MÁNG ĐÈN CHỐNG THẤM PARAGON ( LOẠI B )


PIFI236 - MÁNG ĐÈN CHỐNG THẤM PARAGON ( LOẠI B )
 

-  Bao gồm : Máng + Tăng phô điện tử + 2 bóng huỳnh quang Paragon

PIFI236L36 - MÁNG ĐÈN LED CHỐNG THẤM PARAGON ( LOẠI B )

PIFI236L36 - MÁNG ĐÈN LED CHỐNG THẤM PARAGON ( LOẠI B )

PIFI236L36 - MÁNG ĐÈN LED CHỐNG THẤM PARAGON ( LOẠI B )
 

Công xuất: 2x18w
IP65
Bảo hành:

Máng đèn: 1 năm
Bóng đèn LED: 3 nămPIFI136 - MÁNG ĐÈN CHỐNG THẤM PARAGON ( LOẠI B )

PIFI136 - MÁNG ĐÈN CHỐNG THẤM PARAGON ( LOẠI B )

PIFI136 - MÁNG ĐÈN CHỐNG THẤM PARAGON ( LOẠI B )
 
- Bao gồm : Máng + Tăng phô điện tử + 1 bóng huỳnh quang Paragon
PIFI136L18 - MÁNG ĐÈN LED CHỐNG THẤM PARAGON ( LOẠI B )

PIFI136L18 - MÁNG ĐÈN LED CHỐNG THẤM PARAGON ( LOẠI B )

PIFI136L18 - MÁNG ĐÈN LED CHỐNG THẤM PARAGON ( LOẠI B )
 

Công xuất: 1x18W
IP65
Bảo hành:

Máng đèn: 1 năm
Bóng đèn LED: 3 năm