THƯƠNG HIỆU PARAGON - PARAGON - MINH QUANG PHÁT ( TỔNG KHO PHÂN PHỐI THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG PARAGON )

THƯƠNG HIỆU PARAGON -

THƯƠNG HIỆU PARAGON

PIFG236 - MÁNG ĐÈN CÔNG NGHIỆP VÒM LỤC GIÁC THÉP PHẢN QUANG PARAGON

PIFG236 - MÁNG ĐÈN CÔNG NGHIỆP VÒM LỤC GIÁC THÉP PHẢN QUANG PARAGON

PIFG236 - MÁNG ĐÈN CÔNG NGHIỆP VÒM LỤC GIÁC THÉP PHẢN QUANG PARAGON
 
- Bao gồm: Bóng + chấn lưu + con mồi

- Sử dụng chấn lưu điện tử: Giá 414.000
PIFG236L36 - MÁNG ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP VÒM LỤC GIÁC THÉP PHẢN QUANG PARAGON

PIFG236L36 - MÁNG ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP VÒM LỤC GIÁC THÉP PHẢN QUANG PARAGON

​PIFG236L36 - MÁNG ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP VÒM LỤC GIÁC THÉP PHẢN QUANG PARAGON

Công xuất: 2x18W
Bảo hành:

Máng đèn: 1 năm
Bóng đèn LED: 3 năm


PIFG136L18 - MÁNG ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP VÒM LỤC GIÁC THÉP PHẢN QUANG PARAGON

PIFG136L18 - MÁNG ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP VÒM LỤC GIÁC THÉP PHẢN QUANG PARAGON

PIFG136L18 - MÁNG ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP VÒM LỤC GIÁC THÉP PHẢN QUANG PARAGON

Công xuất: 1x18W
Bảo hành:

Máng đèn: 1 năm
Bóng đèn LED: 3 nămPIFG136 - MÁNG ĐÈN CÔNG NGHIỆP VÒM LỤC GIÁC THÉP PHẢN QUANG PARAGON

PIFG136 - MÁNG ĐÈN CÔNG NGHIỆP VÒM LỤC GIÁC THÉP PHẢN QUANG PARAGON

PIFG136 - MÁNG ĐÈN CÔNG NGHIỆP VÒM LỤC GIÁC THÉP PHẢN QUANG PARAGON
 
- Bao gồm: Bóng + chấn lưu + con mồi

- Sử dụng chấn lưu điện tử: Giá 387.000
PIFG218 - MÁNG ĐÈN CÔNG NGHIỆP VÒM LỤC GIÁC THÉP PHẢN QUANG PARAGON

PIFG218 - MÁNG ĐÈN CÔNG NGHIỆP VÒM LỤC GIÁC THÉP PHẢN QUANG PARAGON

PIFG218 - MÁNG ĐÈN CÔNG NGHIỆP VÒM LỤC GIÁC THÉP PHẢN QUANG PARAGON
 
- Bao gồm: Bóng + chấn lưu + con mồi

- Sử dụng chấn lưu điện tử: Giá 345.000
PIFG218L20 - MÁNG ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP VÒM LỤC GIÁC THÉP PHẢN QUANG PARAGON

PIFG218L20 - MÁNG ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP VÒM LỤC GIÁC THÉP PHẢN QUANG PARAGON

PIFG218L20 - MÁNG ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP VÒM LỤC GIÁC THÉP PHẢN QUANG PARAGON
 

Công xuất: 2x10W
Bảo hành:

Máng đèn: 1 năm
Bóng đèn LED: 3 nămPIFG118 - MÁNG ĐÈN CÔNG NGHIỆP VÒM LỤC GIÁC THÉP PHẢN QUANG PARAGON

PIFG118 - MÁNG ĐÈN CÔNG NGHIỆP VÒM LỤC GIÁC THÉP PHẢN QUANG PARAGON

PIFG118 - MÁNG ĐÈN CÔNG NGHIỆP VÒM LỤC GIÁC THÉP PHẢN QUANG PARAGON
 
- Bao gồm: Bóng + chấn lưu + con mồi

- Sử dụng chấn lưu điện tử: Giá 246.000
PIFG118L10 - MÁNG ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP VÒM LỤC GIÁC THÉP PHẢN QUANG PARAGON

PIFG118L10 - MÁNG ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP VÒM LỤC GIÁC THÉP PHẢN QUANG PARAGON

PIFG118L10 - MÁNG ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP VÒM LỤC GIÁC THÉP PHẢN QUANG PARAGON
 

Công xuất: 1x10W
Bảo hành:

Máng đèn: 1 năm
Bóng đèn LED: 3 nămPIFE436 - MÁNG ĐÈN CÔNG NGHIỆP VÒM V BẰNG THÉP SƠN TĨNH ĐIỆN PARAGON

PIFE436 - MÁNG ĐÈN CÔNG NGHIỆP VÒM V BẰNG THÉP SƠN TĨNH ĐIỆN PARAGON

PIFE436 - MÁNG ĐÈN CÔNG NGHIỆP VÒM V BẰNG THÉP SƠN TĨNH ĐIỆN PARAGON
 
- Bao gồm: Bóng + chấn lưu + con mồi

- Sử dụng chấn lưu điện tử: Giá 780.000
PIFE436L72 - MÁNG ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP VÒM V BẰNG THÉP SƠN TĨNH ĐIỆN PARAGON

PIFE436L72 - MÁNG ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP VÒM V BẰNG THÉP SƠN TĨNH ĐIỆN PARAGON

​PIFE436L72 - MÁNG ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP VÒM V BẰNG THÉP SƠN TĨNH ĐIỆN PARAGON

Công suất: 4x18W
Bảo hành:

Máng đèn: 1 năm
Bóng đèn LED: 3 năm


PIFE336 - MÁNG ĐÈN CÔNG NGHIỆP VÒM V BẰNG THÉP SƠN TĨNH ĐIỆN PARAGON

PIFE336 - MÁNG ĐÈN CÔNG NGHIỆP VÒM V BẰNG THÉP SƠN TĨNH ĐIỆN PARAGON

PIFE336 - MÁNG ĐÈN CÔNG NGHIỆP VÒM V BẰNG THÉP SƠN TĨNH ĐIỆN PARAGON
 
- Bao gồm: Bóng + chấn lưu + con mồi

- Sử dụng chấn lưu điện tử: Giá 658.000
PIFE336L54 - MÁNG ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP VÒM V BẰNG THÉP SƠN TĨNH ĐIỆN PARAGON

PIFE336L54 - MÁNG ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP VÒM V BẰNG THÉP SƠN TĨNH ĐIỆN PARAGON

PIFE336L54 - MÁNG ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP VÒM V BẰNG THÉP SƠN TĨNH ĐIỆN PARAGON

Công suất: 3x18W
Bảo hành:

Máng đèn: 1 năm
Bóng đèn LED: 3 nămPIFE236 - MÁNG ĐÈN CÔNG NGHIỆP VÒM V BẰNG THÉP SƠN TĨNH ĐIỆN PARAGON

PIFE236 - MÁNG ĐÈN CÔNG NGHIỆP VÒM V BẰNG THÉP SƠN TĨNH ĐIỆN PARAGON

PIFE236 - MÁNG ĐÈN CÔNG NGHIỆP VÒM V BẰNG THÉP SƠN TĨNH ĐIỆN PARAGON
 
- Bao gồm: Bóng + chấn lưu + con mồi

- Sử dụng chấn lưu điện tử: Giá 420.000
PIFE236L36 - MÁNG ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP VÒM V BẰNG THÉP SƠN TĨNH ĐIỆN PARAGON

PIFE236L36 - MÁNG ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP VÒM V BẰNG THÉP SƠN TĨNH ĐIỆN PARAGON

PIFE236L36 - MÁNG ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP VÒM V BẰNG THÉP SƠN TĨNH ĐIỆN PARAGON

Công suất: 2x18W
Bảo hành:

Máng đèn: 1 năm
Bóng đèn LED: 3 năm


PIFE136L18 - MÁNG ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP VÒM V BẰNG THÉP SƠN TĨNH ĐIỆN PARAGON

PIFE136L18 - MÁNG ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP VÒM V BẰNG THÉP SƠN TĨNH ĐIỆN PARAGON

PIFE136L18 - MÁNG ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP VÒM V BẰNG THÉP SƠN TĨNH ĐIỆN PARAGON

Công suất: 1x18W
Bảo hành:

Máng đèn: 1 năm
Bóng đèn LED: 3 nămPIFE136 - MÁNG ĐÈN CÔNG NGHIỆP VÒM V BẰNG THÉP SƠN TĨNH ĐIỆN PARAGON

PIFE136 - MÁNG ĐÈN CÔNG NGHIỆP VÒM V BẰNG THÉP SƠN TĨNH ĐIỆN PARAGON

PIFE136 - MÁNG ĐÈN CÔNG NGHIỆP VÒM V BẰNG THÉP SƠN TĨNH ĐIỆN PARAGON
 
- Bao gồm: Bóng + chấn lưu + con mồi

- Sử dụng chấn lưu điện tử: Giá 352.000