THƯƠNG HIỆU PARAGON - PARAGON - MINH QUANG PHÁT ( TỔNG KHO PHÂN PHỐI THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG PARAGON )

THƯƠNG HIỆU PARAGON -

THƯƠNG HIỆU PARAGON

PRFI428 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG ÂM TRẦN  HOẶC GẮN NỔI PARAGON

PRFI428 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG ÂM TRẦN HOẶC GẮN NỔI PARAGON

PRFI428 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG ÂM TRẦN  HOẶC GẮN NỔI PARAGON
 
- Máng đèn âm trần hoặc gắn nổi sử dụng bóng đèn T5
- Bao gồm : chấn lưu + con mồi + bóng
PRFI328 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG ÂM TRẦN  HOẶC GẮN NỔI PARAGON

PRFI328 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG ÂM TRẦN HOẶC GẮN NỔI PARAGON

PRFI328 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG ÂM TRẦN  HOẶC GẮN NỔI PARAGON
 
- Máng đèn âm trần hoặc gắn nổi sử dụng bóng đèn T5
- Bao gồm : chấn lưu + con mồi + bóng
PRFI228 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG ÂM TRẦN  HOẶC GẮN NỔI PARAGON

PRFI228 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG ÂM TRẦN HOẶC GẮN NỔI PARAGON

PRFI228 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG ÂM TRẦN  HOẶC GẮN NỔI PARAGON
 
- Máng đèn âm trần hoặc gắn nổi sử dụng bóng đèn T5
- Bao gồm : chấn lưu + con mồi + bóng
PRFI414 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG ÂM TRẦN  HOẶC GẮN NỔI PARAGON

PRFI414 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG ÂM TRẦN HOẶC GẮN NỔI PARAGON

PRFI414 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG ÂM TRẦN  HOẶC GẮN NỔI PARAGON
 
- Máng đèn âm trần hoặc gắn nổi sử dụng bóng đèn T5
- Bao gồm : chấn lưu + con mồi + bóng
PRFI314 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG ÂM TRẦN  HOẶC GẮN NỔI PARAGON

PRFI314 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG ÂM TRẦN HOẶC GẮN NỔI PARAGON

PRFI314 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG ÂM TRẦN  HOẶC GẮN NỔI PARAGON
 
- Máng đèn âm trần hoặc gắn nổi sử dụng bóng đèn T5
- Bao gồm : chấn lưu + con mồi + bóng
PRFI214 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG ÂM TRẦN  HOẶC GẮN NỔI PARAGON

PRFI214 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG ÂM TRẦN HOẶC GẮN NỔI PARAGON

PRFI214 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG ÂM TRẦN  HOẶC GẮN NỔI PARAGON
 
- Máng đèn âm trần hoặc gắn nổi sử dụng bóng đèn T5
- Bao gồm : chấn lưu + con mồi + bóng