THƯƠNG HIỆU HQLED - PARAGON - MINH QUANG PHÁT ( TỔNG KHO PHÂN PHỐI THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG PARAGON )

THƯƠNG HIỆU HQLED -

THƯƠNG HIỆU HQLED

QHBURY-4 - ĐÈN LED ÂM SÀN - DƯỚI NƯỚC

QHBURY-4 - ĐÈN LED ÂM SÀN - DƯỚI NƯỚC

Name QHBURY-4
Dimension Ø115mm x H63mm
Input Voltage 24VDC
Power consumption 4x3W (4x1W)
Efficiency 82%
Luminous Flux 1488 Lm
Brand of LED LED CREE
Color 3000K - CRI: › 80 (Orther color: 2700 - 6000K; RGB; RGBW-(W-4000K)
Angle 36° (orther angle please contact us)
Function Dimmer None
Material IP67 (Body: Aluminum ; Face: Inox); IP68 (Inox316, Finish is Chromium Color)
Finishing (Color housing) IP67 (Body: Aluminium Anode ; Face: Inox); IP68 (Chromium Color)
IP IP67 (Body: Black ; Face: Inox); IP68 (Inox316, Finish is Chromium Color)
Class III
HQVITUS-4S - ĐÈN LED ÂM SÀN

HQVITUS-4S - ĐÈN LED ÂM SÀN

Name HQVITUS-4S
Dimension Ø90 x H56mm x Cutout Ø80mm
Input Voltage 24VDC
Power Consumption 4W
Efficiency 82%
Luminous Flux 496 Lm
Brand LED CREE
Color 3000K, CRI › 80 (Orther color: 2700 - 6000K; RGB; RGBW-(W-4000K)
Angle Specical Light
Function None
Material Aluminium
Finishing (Color housing) Gray
IP 67
Class III
HQMONICA-12S - ĐÈN LED ÂM SÀN - DƯỚI NƯỚC

HQMONICA-12S - ĐÈN LED ÂM SÀN - DƯỚI NƯỚC

Name HQMONICA-12S
Dimension L300mm x W86mm x H40 mm
Input Voltage 12VDC
Power Consumption 12W
Effiency 82%
Luminous Flux 1180 Lm
Brand of LED LED CREE
Color 5000K - CRI: ›70 (Orther color: 2700 - 6000K; RGB; RGBW-(W-4000K)
Angle 10° x 90°(orther angle please contact us)
Function Dimmer None
Material Inox 316
Finishing (Color housing) Inox
IP 68
Class III
HQMONA-8S - ĐÈN LED ÂM SÀN

HQMONA-8S - ĐÈN LED ÂM SÀN

Name HQMONA-8S
Dimension Ø220 x 155mm; Cutout: Ø203 mm
Input Voltage 24VDC
Power consumption 8W
Efficiency 82%
Luminous Flux 525 Lm
Brand of LEDs LED CREE
Color 3000K- CRI: ›85 (Orther color: 2700 - 6000K; RGB; RGBW-(W-4000K)
Beam Angle Diffuser
Function Dimmer None
Material Aluminium
Finishing (Color housing) Black
IP 67
Class III
HQRIPPLE-2S - ĐÈN LED ÂM SÀN

HQRIPPLE-2S - ĐÈN LED ÂM SÀN

Name HQRIPPLE-2S
Dimension Ø40mm x 61mm
Input Voltage 12VDC
Power Consumption 2W
Effiency 82%
Luminous Flux 248 Lm
Brand of LED LED CREE
Color 3000K - CRI: › 80 (Orther color: 2700 - 6000K; RGB; RGBW-(W-4000K)
Angle 15° (orther angle please contact us)
Function None
Material Inox 316L
Finishing (Color housing) Inox
IP 68
Class III
HQDOLLI-2S - ĐÈN LED ÂM SÀN - DƯỚI NƯỚC

HQDOLLI-2S - ĐÈN LED ÂM SÀN - DƯỚI NƯỚC

Name HQDOLLI-2S
Dimension Ø55mm x 61mm
Input Voltage 12VDC
Power Consumption 2W
Luminous Flux 130 Lm
Brand of LED LED CREE
Color 3000K - CRI: >80 (Orther color: 2700 - 6000K; RGB; RGBW-(W-4000K)
Angle 20° (orther angle please contact us)
Function None
Material Inox 316
Finishing (Color housing) Inox
IP 68
Class III
HQDOLLI-6S - ĐÈN LED ÂM SÀN - DƯỚI NƯỚC

HQDOLLI-6S - ĐÈN LED ÂM SÀN - DƯỚI NƯỚC

Name HQDOLLI-6S
Dimension Ø80mmx60mm
Input Voltage 12VDC
Power Consumption 6W
Effiency 82%
Brand of LED LED CREE
Color 3000K - CRI: › 80 (Orther color: 2700 - 6000K; RGB; RGBW-(W-4000K)
Angle 15° (orther angle please contact us)
Function Dimmer None
Material Inox 316L
Finishing (Color housing) Inox
IP 68
Class III
HQRIPPLE-9S - ĐÈN LED ÂM SÀN - DƯỚI NƯỚC

HQRIPPLE-9S - ĐÈN LED ÂM SÀN - DƯỚI NƯỚC

Name HQRIPPLE-9S
Dimension Ø60mmx60mm
Input Voltage 12VDC
Power Consumption 9W
Effiency 82%
Brand of LED LED CREE
Color 3000K - CRI: › 80 (Orther color: 2700 - 6000K; RGB; RGBW-(W-4000K)
Angle 15° (orther angle please contact us)
Function None
Material Inox 316L
Finishing (Color housing) Inox
IP 68
Class III
HQVITUS-3S - ĐÈN LED ÂM SÀN

HQVITUS-3S - ĐÈN LED ÂM SÀN

Name HQVITUS-3S
Dimension Ø90mm x H100mm x Cutout Ø80mm
Input Voltage 24VDC
Power Consumption 3W
Effiency 82%
Luminous Flux 240 Lm
Brand of LED LED CREE
Color 3000K - CRI: >80 (Orther color: 2700 - 6000K; RGB; RGBW-(W-4000K)
Angle Special
Function Dimmer None
Material Aluminium
Finishing (Color housing) White Grey
IP 67
Class III
HQPULL-006S - ĐÈN LED ÂM SÀN - DƯỚI NƯỚC

HQPULL-006S - ĐÈN LED ÂM SÀN - DƯỚI NƯỚC

Name HQPULL-006S
Dimension Ø55mm x L55mm
Input Voltage 12VDC
Power consumption 6W
Efficiency 82%
Luminous Flux 498Lm
Brand of LEDs LED CREE
Color 2700K - CRI: >90 (Orther color: 2700 - 6000K; RGB; RGBW-(W-4000K)
Beam Angle 10°(orther angle please contact us)
Function Dimmer None
Material Inox316
Finishing (Color housing) White
IP 68
Class III
HQDOLLI-9S - ĐÈN LED ÂM SÀN - DƯỚI NƯỚC

HQDOLLI-9S - ĐÈN LED ÂM SÀN - DƯỚI NƯỚC

Name HQDOLLI-9S
Dimension Ø85mm x 70mm
Input Voltage 12VDC
Power consumption 9W
Efficiency 82%
Luminous Flux 1044 Lm
Brand of LEDs LED CREE
Color 2700°K, CRI ›90 (Orther color: 2700 - 6000K; RGB; RGBW-(W-4000K)
Beam Angle 10° (orther angle please contact us)
Function Dimmer None
Material Inox 316 
Finishing (Color housing) Inox
IP 68; IK 10 
Class III
HQRADIN-005S - ĐÈN LED ÂM SÀN

HQRADIN-005S - ĐÈN LED ÂM SÀN

Name HQRADIN-005S
Dimension Ø82mm x H61mm
Input Voltage 24VDC
Power consumption 5W
Efficiency  82%
Luminous Flux 516 Lm
Brand of LEDs LED CREE
Color 3000K - CRI: >80 (Orther color: 2700 - 6000K)
Beam Angle 36° (15°, 24°, 36°, 60°)
Function Dimmer None 
Material IP67 (Body: Aluminium ; Face: Inox); IP68 (Inox316, Finish is Chromium Color)
Finishing (Color housing) IP67 (Body: Aluminium Anode ; Face: Inox); IP68 (Chromium Color)
IP IP67 (Body: Black ; Face: Inox); IP68 (Inox316, Finish is Chromium Color)
Class III
HQRADIN-009S - ĐÈN LED ÂM SÀN

HQRADIN-009S - ĐÈN LED ÂM SÀN

Name HQRADIN-009S
Dimension Ø120mm x H74mm
Input Voltage 24VDC
Power consumption 5W 
Efficiency 82%
Luminous Flux 1116 Lm
Brand of LEDs LED CREE 
Color 3000K - CRI: >80 (Orther color: 2700 - 6000K)
Beam Angle 36° (15°, 24°, 36°, 60°)
Function Dimmer None 
Material IP67 (Body: Aluminum ; Face: Inox); IP68 (Inox316, Finish is Chromium Color)
Finishing (Color housing) IP67 (Body: Aluminium Anode ; Face: Inox); IP68 (Chromium Color)
IP IP67 (Body: Black ; Face: Inox); IP68 (Inox316, Finish is Chromium Color)
Class III
HQBURY-5 - ĐÈN LED ÂM SÀN - DƯỚI NƯỚC

HQBURY-5 - ĐÈN LED ÂM SÀN - DƯỚI NƯỚC

Name HQBURY-5
Dimension Ø129mm x H64mm
Input Voltage 24VDC
Power consumption 5x3W (5x1W)
Efficiency 82%
Luminous Flux 1860 Lm 
Brand of LED LED CREE
Color 3000K - CRI: › 80 (Orther color: 2700 - 6000K; RGB; RGBW-(W-4000K) 
Angle 36° (orther angle please contact us)
Function Dimmer None
Material IP67 (Body: Aluminum ; Face: Inox); IP68 (Inox316, Finish is Chromium Color)
Finishing (Color housing) IP67 (Body: Aluminium Anode ; Face: Inox); IP68 (Chromium Color)
Class III
HQBURY-6 - ĐÈN LED ÂM SÀN - DƯỚI NƯỚC

HQBURY-6 - ĐÈN LED ÂM SÀN - DƯỚI NƯỚC

Name HQBURY-6
Dimension Ø129mm x H64mm
Input Voltage 24VDC
Power consumption 6x3W (6x1W) 
Efficiency 82%
Luminous Flux 1984 lm
Brand of LED LED CREE
Color 3000K - CRI: › 80 (Orther color: 2700 - 6000K; RGB; RGBW-(W-4000K)
Angle 36° (orther angle please contact us)
Function Dimmer None
Material IP67 (Body: Aluminum ; Face: Inox); IP68 (Inox316, Finish is Chromium Color)
Finishing (Color housing) IP67 (Body: Aluminium Anode ; Face: Inox); IP68 (Chromium Color)
Class III
HQBURY-7 - ĐÈN LED ÂM SÀN - DƯỚI NƯỚC

HQBURY-7 - ĐÈN LED ÂM SÀN - DƯỚI NƯỚC

Name HQBURY-7
Dimension Ø129mm x H64mm
Input Voltage 24VDC
Power consumption 7x3W (7x1W)
Efficiency 82%
Luminous Flux 2232 lm
Brand of LED LED CREE
Color 3000K - CRI: › 80 (Orther color: 2700 - 6000K; RGB; RGBW-(W-4000K)
Angle 36° (orther angle please contact us)
Function None
Material IP67 (Body: Aluminum ; Face: Inox); IP68 (Inox316, Finish is Chromium Color)
Finishing (Color housing) IP67 (Body: Aluminium Anode ; Face: Inox); IP68 (Chromium Color)
Class III