- PARAGON - MINH QUANG PHÁT ( TỔNG KHO PHÂN PHỐI THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG PARAGON )

-

HQ-MB0001P - ĐÈN TRANG TRÍ THẢ TREO

HQ-MB0001P - ĐÈN TRANG TRÍ THẢ TREO

Kích thước: 
. D = 320mm
. H = 220mm
 
Vật liệu:
. Gỗ Plywood nhập khẩu.
HQ-MB0012P - ĐÈN TRANG TRÍ THẢ TREO

HQ-MB0012P - ĐÈN TRANG TRÍ THẢ TREO

Kích thước: 
. D = 310mm
. H = 230mm
 
Vật liệu:
. Gỗ Plywood nhập khẩu.
HQ-MB00007P - ĐÈN TRANG TRÍ THẢ TREO

HQ-MB00007P - ĐÈN TRANG TRÍ THẢ TREO

Kích thước: 
. D = 325mm
. H = 255mm
 
Vật liệu:
. Gỗ Plywood nhập khẩu.
HQ-MB0004P - ĐÈN TRANG TRÍ THẢ TREO

HQ-MB0004P - ĐÈN TRANG TRÍ THẢ TREO

Kích thước: 
. D = 230mm
. H = 370mm
 
Vật liệu:
. Gỗ Plywood nhập khẩu.
HQ-MB0024P - ĐÈN TRANG TRÍ THẢ TREO

HQ-MB0024P - ĐÈN TRANG TRÍ THẢ TREO

Kích thước: 
. D = 290mm
. H = 300mm
 
Vật liệu:
. Gỗ Plywood nhập khẩu.
HQ-MB0013P - ĐÈN TRANG TRÍ THẢ TREO

HQ-MB0013P - ĐÈN TRANG TRÍ THẢ TREO

Kích thước: 
. D = 330mm
. H = 370mm
 
Vật liệu:
. Gỗ Plywood nhập khẩu.
HQ-MB0021P - ĐÈN TRANG TRÍ THẢ TREO

HQ-MB0021P - ĐÈN TRANG TRÍ THẢ TREO

Kích thước: 
. D = 500mm
 
Vật liệu:
. Gỗ Plywood nhập khẩu
HQ-MB0020P - ĐÈN TRANG TRÍ THẢ TREO

HQ-MB0020P - ĐÈN TRANG TRÍ THẢ TREO

Kích thước: 
. D = 500mm
 
Vật liệu:
. Gỗ Plywood nhập khẩu
HQ-MB0022P - ĐÈN TRANG TRÍ THẢ TREO

HQ-MB0022P - ĐÈN TRANG TRÍ THẢ TREO

Kích thước: 
. D = 700mm
. H = 250mm
 
Vật liệu:
. Gỗ Plywood nhập khẩu.
HQ-MB0023P - ĐÈN TRANG TRÍ THẢ TREO

HQ-MB0023P - ĐÈN TRANG TRÍ THẢ TREO

Kích thước: 
. D = 320mm
. H = 300mm
 
Vật liệu:
. Gỗ Plywood nhập khẩu.
HQ-MB0001F - ĐÈN SÀN TRANG TRÍ

HQ-MB0001F - ĐÈN SÀN TRANG TRÍ

Kích thước: 
. D = 420mm
. H = 1500mm
 
Vật liệu:
. Gỗ Plywood nhập khẩu.
HQ-MB0002F - ĐÈN SÀN TRANG TRÍ

HQ-MB0002F - ĐÈN SÀN TRANG TRÍ

Kích thước: 
. D = 420mm
. H = 1500mm
 
Vật liệu:
. Gỗ Plywood nhập khẩu.
HQ-MB0004F - ĐÈN SÀN TRANG TRÍ

HQ-MB0004F - ĐÈN SÀN TRANG TRÍ

Kích thước: 
. D = 420mm
. H = 1500mm
 
Vật liệu:
. Gỗ Plywood nhập khẩu.
HQ-MB0003F - ĐÈN SÀN TRANG TRÍ

HQ-MB0003F - ĐÈN SÀN TRANG TRÍ

Kích thước: 
. D = 420mm
. H = 1500mm
 
Vật liệu:
. Gỗ Plywood nhập khẩu.
HQ-MB0002T - ĐÈN TRANG TRÍ BÀN

HQ-MB0002T - ĐÈN TRANG TRÍ BÀN

Kích thước: 
. D = 300mm
. H = 540mm
 
Vật liệu:
. Gỗ Plywood nhập khẩu
. Vải bố
HQ-MB0003T - ĐÈN TRANG TRÍ BÀN

HQ-MB0003T - ĐÈN TRANG TRÍ BÀN

Kích thước: 
. D = 300mm
. H = 540mm
 
Vật liệu:
. Gỗ Plywood nhập khẩu
. Vải bố